Pre podielnikov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – PODIELNIK

Od 25. mája 2018 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajová o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) -„GDPR”1. V súlade s článkom 13 GDPR a § 19 zákona o ochrane osobných údajov je družstvo BIOFARMA ŠUŇAVA PD povinné Vám poskytnúť nasledovné informácie2:

1) Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom (čl. 4 bod 6 GDPR a § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov) je družstvo BIOFARMA ŠUŇAVA PD, 513, 05939 Šuňava , IČO 00199940, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Dr, vložka č. 42/P, kontaktné údaje: tel.: 0527781298 e-mail: info@ekofarmasunava.sk, http://www.ekofarmasunava.sk („družstvo”).

2)            Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

Družstvo spracúva Vaše osobné údaje za účelom vedenia evidencie podielnikov družstva a komunikácie s podielnikmi, výplaty dividend, vykonania zrážky a odvodu preddavku na verejné zdravotné poistenie (len pri FO povinne verejne zdravotne poistených v SR) a vykonania zrážky a odvodu zrážkovej dane príslušnému správcovi dane. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov) – evidencia podielnikov družstva, odvod preddavkov na verejné zdravotné poistenie, odvod zrážkovej dane, resp. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov) – výplata dividend bezhotovostným prevodom na bankový účet.

3)            Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov:

Príjemcami sú zamestnanci družstva, ktorí sú s ohľadom na ich pracovné zaradenie a na základe poverenia družstva oprávnení spracúvať osobné údaje súvisiace s agendou podielnikov. Ďalšími kategóriami príjemcov sú: družstvo zabezpečujúce zmeny v zozname podielnikov, organizáciu členských schôdzí a odosielanie korešpondencie podielnikom, družstvo zabezpečujúce hlasovanie podielnikov na členskej schôdzi družstva, družstvo zabezpečujúce odosielanie poštových zásielok a zber vrátených (nedoručených) zásielok, banky.

4)            Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie:

Družstvo nezamýšľa Vaše osobné údaje preniesť do tretej krajiny, ani ich nezamýšľa preniesť žiadnej medzinárodnej organizácii.

5)            Doba uchovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje bude družstvo uchovávať po dobu existencie vzťahu medzi družstvom a Vami ako podielnikom družstva a po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie práva povinností družstva vyplývajúcich z tohto vzťahu a z príslušných právnych predpisov (osobné údaje spracúvané na základe či. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov), resp. po dobu trvania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (osobné údaje spracúvané na základe či. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona

o ochrane osobných údajov). Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov (len pre osobné údaje spracúvané na základe či. 6 ods. 1 písm. a)
GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov) môžete kedykoľvek odvolať (viď body 6 a 7).

6)            Vaše práva ako dotknutej osoby:

Máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom – na základe vašej žiadosti Vám družstvo poskytne informáciu, aké kategórie osobných údajov o Vás spracúva, za akým účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté a aká je predpokladaná doba uchovávania osobných údajov. Máte právo kedykoľvek požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak sú neúplné. Máte tiež právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, pre ktoré boli pôvodne získané alebo spracúvané. Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete požiadať družstvo, aby nevymazala Vaše osobné údaje, ktoré by inak bola povinná vymazať a tiež môžete družstvo požiadať, aby s Vašimi osobnými údajmi ďalej nepracovala, pokým sa nevyjasní, či sú spracúvané údaje presné, prípadne či Vaša námietka proti spracúvaniu osobných údajov bola vznesená odôvodnene. Po dobu platnosti Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (len pre osobné údaje spracúvané na základe či. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov), máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov – ak je to technicky možné, môžete požadovať, aby Vám družstvo poskytlo Vaše osobné údaje, ktoré ste mu poskytli a ktoré spracúva v elektronickej podobe. Udelený súhlas máte v tomto prípade právo kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým ste ho družstvu udelili (t.j. písomnou formou). V takom prípade nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracúvané a družstvo ich v súlade s požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov vymaže. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

V prípade, že sa domnievate, že v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov boli porušené Vaše práva, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. 02 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

7)            Akým spôsobom môžete svoje práva uplatniť?

Svoje práva (vrátane práva odvolať súhlas) uplatňujete u prevádzkovateľa – družstva niektorým z nasledovných spôsobov: písomnou formou, alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené v bode 1 vyššie).

8)            Informácia podľa čl. 13 ods. 2. písm. e) GDPR (§ 19 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov):

Poskytovanie Vašich osobných údajov je požiadavkou vyplývajúcou z právnych predpisov upravujúcich povinnosti družstva súvisiace s vedením zoznamu podielnikov a výplatou dividend (najmä Obchodný zákonník, zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov).

9)            Skutočnosť, či pri spracúvaní Vašich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania:

Automatizovaným rozhodovaním je rozhodovanie, ktoré uskutočňuje stroj (počítač) bez zásahu človeka a ktoré má pre Vás právne alebo iné obdobne závažné účinky. K takémuto spracúvaniu v družstve nedochádza.

1 implementácia GDPR do slovenského právneho poriadku sa realizuje prostredníctvom zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov („zákon o ochrane osobných údajov”)

2 aktuálne znenie informácií o spracúvaní osobných údajov je dostupné na webovom sídle družstva v časti ochrana osobných údajov (resp. v časti pre podielnikov)