Pomoc z EÚ

Projekty realizované s finančnou pomocou EÚ

Vzdelávanie dojičiek a kŕmičov

Poľnohospodárstvo je jedno z odvetví, kde najdlhšie pretrvávajú tradičné postupy práce. Zavádzaním inovácií, nových metód riadenia a technológií v poľnohospodárskych podnikoch pre zvýšenie ich efektívneho hospodárenia je nevyhnutné, zamestnancov týchto podnikov prostredníctvom ďaľšieho vzdelávania oboznámilť s modernými teoretickými poznatkami z oblasti zvyšovania kvality a hospodárenia výroby a praktickými zručnosťami pri využívaní nových technológií zavedených v jednotlivých podnikoch.

Nezisková organizácia Nové smery začala v júni 2009 realizovať projekt: „Správna farmárska prax pri výrobe a prvotnom ošetrení surového kravského mlieka“ v rámci Programu rozvoja vidieka v SR 2007 – 2013, na realizáciu ktorého získala nenávratný finančný príspevok z Európskej únie z fondu EPFRV vo výške 72 540,25 €.

 

04
07

Vzdelávacie aktivity projektu sú zamerané na pracovníkov poľnohospodárstva – dojičky a pracovníkov pripravujúcich krmivo pre dobytok. Táto skupina zamestnancov, pracujúca v poľnohospodárskych podnikoch vo väčšine prípadov má len základné vzdelanie, poprípade ukončené vzdelanie stredného odborného učilišťa bez maturity. Veľkú časť cieľovej skupiny tvoria zamestnanci vo veku nad 40 rokov, ktorí v spojení s nízkym stupňom vzdelania predstavujú ohrozenú skupinu na modernom trhu práce. Títo zamestnanci pri svojej každodennej práci často využívajú nové technológie (moderné technológie v dojárňach, automatické dávkovanie kŕmnych zmesí, linky na uskladňovanie krmiva, atď.), ktorými sa majitelia poľnohospodárskych družstiev snažia zvýšiť produktivitu práce. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné poskytnúť tejto cieľovej skupine možnosť ďalšieho vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva, a tak zabezpečiť ich vzdelanostný rast a možnosť udržať sa na trhu práce.

Projekt chce svojimi aktivitami priblížiť možnosť ďalšieho vzdelávania ľuďom žijúcim v odľahlejších obciach. Vzdelávanie bude realizované pre zamestnancov poľnohospodárskych podnikov v Šuňave, Lučivnej, Štrbe, Mengusovciach a Poprade – Stráže, ktorých pracovná doba je skoro ráno a v podvečer a je problém zabezpečiť pravidelnými spojmi dopravu zo vzdialenejších obcí do miesta sídla vzdelávacej spoločnosti. Vzdelávanie bude realizované v prenajatých priestoroch jednotlivých poľnohospodárskych podnikov a lektori budú do miesta realizácie vzdelávania pravidelne dochádzať.

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom realizovaného projektu je ďaľším vzdelávaním šíriť nové poznatky súvisiace so zavádzaním nových technológií v poľnohospodárskych podnikoch pre pracovníkov poľnohospodárstva na Spiši.